การประชุมงานวิจัยชุมชน ๒ กลุ่ม

การประชุมงานวิจัยชุมชน ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ อัตลักษณ์บ้านพระปรางค์ กลุ่มที่ ๒ ถนนพระร่วง >>> งานวิจัยที่เกิดจากคนในชุมชน ร่วมกับ สกว. โดยมีทีมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยให้การสนับสนุนเรื่องเอกสารและการเรียบเรียง ข้อมูล อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่จะสืบค้นรากวัฒนธรรมของศรีสัชนาลัย ตีแผ่และเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไปกลุ่มที่ ๑ อัตลักษณ์บ้านพระปรางค์ กลุ่มที่ ๒ ถนนพระร่วง >>> งานวิจัยที่เกิดจากคนในชุมชน ร่วมกับ สกว. โดยมีทีมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยให้การสนับสนุนเรื่องเอกสารและการเรียบเรียง ข้อมูล อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่จะสืบค้นรากวัฒนธรรมของศรีสัชนาลัย ตีแผ่และเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไป

ชาวบ้านวิจัยกระแสใหม่ของโลก!!! เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

0001