กิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบต. แม่สิน

อบต.แม่สิน จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลแม่สิน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน ระดมความคิดเพื่อแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน เพื่อการปฏิรูป

0a2