งานบั้งไฟ หาดเสี้ยว 2557

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และชาวชุมชนบ้านหาดเสี้ยว ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอนุรักษ์ประเพณี งานจุดบั้งไฟ ชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
เพื่อขอฟ้าขอฝนจากเทวดา ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชผลอุดมสมบูรณ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
ณ ลานบ้านนาเดิ่นขาม ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
สนุบสนุนโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

00