งานวันรวมน้ำใจช่วยผู้ยากไร้ อำเภอศรีสัชนาลัย

ประมวลภาพการจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยผู้ยากไร้ อำเภอศรีสัชนาลัย ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญปล่อยปลา รำวงย้อนยุค ชมวิวัฒนาการความเป้นมาของผ้าทอพื้นเมือง เงิน – ทองโบราณ และรับประทานโตกมื้อพาแลง (มื้อเย็น) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์อนุรักษ์ผ้าไทยและมรดกศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัยเฮอริเทจ)

วันรวมน้ำใจ

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้
1. เพื่อหารายได้ สำหรับใช้ในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย
2. เพื่อเป็นค่าใช้ จ่ายสำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม เลี้ยงผู้ที่มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาด และผู้ที่ช่วยเหลือทุกครั้ง ปีละอย่างน้อย 8 ครั้ง
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ขนม และอื่น ๆ ในการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ในแต่ละเดือน
4. และภารกิจ อื่น ๆ ตามที่มีการร้องขอ ที่จำเป็น

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ผู้มีเกียรติทุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอัญชัญ คุณหมอสมพร พินิจเจริญผล ที่ให้ความอนุเคราะห์ ด้านสถานที่จัดงานเป็นอย่างดี และกำนันตำบลป่างิ้ว ที่ได้สนับสนุนวงดนตรีรำวงย้อนยุค ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง