จัดทำแบบสอบถามระดับครัวเรือน เพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้จัดทำ “แบบสอบถามระดับครัวเรือน เพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป” ในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปี 2557 โดยผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนจาก 7 ชุมชน คือ ชุมชนหาดเสี้ยวเหนือ ชุมชนหาดเสี้ยวใต้ ชุมชนบ้านหาดสูง ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านป่าไผ่ ชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล ชุมชนบ้านหนองอ้อ ณ ศาลาวัดหาดเสี้ยว
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

01