จับสลากนายก อบต.แม่สำ

รับสมัครสมาชิก อบต.แม่สำและผู้บริหาร ในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2556
๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒ ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท ( นายก 2000 บาท)
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน 6 รูป
๗.๖ หลักฐานการศึกษา ( กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

0

ภาพถ่าย โดย คุณบรรเลง นามกรณ์  https://www.facebook.com/BanlengNamkorn