จิตสังคมบำบัด โดยโรงเรียนเมืองเชลียง

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองโรงเรียนเมืองเชลียง ได้เปิดอบรมโครงการจิตสังคมบำบัดให้กับนักเรียนบางส่วนของโรงเรียน มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้