นักการภารโรงร่วมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านผาเวียง

วันที่ 18 – 23 มกราคม 2554 คณะนักการภารโรงจำนวน 14 คนจากโรงเรียนในเขตตำบลแม่สิน ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนบ้านผาเวียง ต้องขอขอบคุณในน้ำใจทุกท่านเป็นอย่างสูง…

(ฐิติวัฒน์ ภาพ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2108