นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557

นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จาก 3 โครงการเด่น 1.โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0a