นายอำเภอศรีสัชนาลัย จัดประชุมธนาคารสมองภาคประชาชน

28 ธค. 58   ว่าที่ร.ต. พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จัดประชุมธนาคารสมอง อำเภอศรีสัชนาลัย ณ ห้องทำงานนายอำเภอ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ดังนี้
นายเกตุ วงศ์จันทรมณี
นายอุทิศ กุมาร
นายชูศักดิ์ เกื้อกูล
นายสละ เมธีธรรม
สว.จำเจน จิตรธร
นายวิจิตร กบิลพัสดุ์
นายชัยวัฒน์ วัชราภิรักษ์
นายวันชัย เอมสมุท
นายชูชาติ อุทัยชิต
โดยเป็นภาคประชาชนอย่างแท้จริง และมีวัตถุประสงค์ 2 ด้าน
1 นำเสนอข้อมูลวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2 รับฟังปัญหาจากอำเภอมาวิเคราะห์และทำให้เกิดขึ้นจริง
3 อื่นๆ ตามสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข


โดยวาระแรกได้ร่วมหารือเรื่อง 7 วันอันตราย ใน อ.ศรีสัชนาลัย และเสนอให้มีการแก้ไขปัญหา เป็นรูปธรรม โดยให้ ผู้นำท้องที่ เป็นผู้ปฏิบัติ และเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนหมู่บ้านที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ และได้นำเสนอว่าหากหมู่บ้านใดเกิดอุบัติเหตุ ให้นายอำเภอลงพื้นที่ทันที และได้นำเสนอให้เป็นปฏิทินการระดมความคิดในทุกๆเดือนและเปิดความคิดอย่างรอบ ด้าน
ภาพ/ข่าว สทร..