รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ จัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่า ไม่ท้องก่อนวัยอันควร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ อบต.แม่สำ จัดอบรมโครงการจัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร กลุ่มเด็กนักเรียนมัธยม จำนวน 65 คน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เวลา 08.30-15.30 น.

http://www.thapopcu.com