ประวัตินายอำเภอศรีสัชนาลัย

ประวัตินายอำเภอศรีัสัชนาลัย


ชื่อ-สกุล
นายสุชาติ ทีคะสุข ตำแหน่ง
นายอำเภอศรีสัชนาลัย
วันเดือนปีเกิด 30 สิงหาคม 2507 อายุ 46 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
-หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47
-หลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 8
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
(นปส.) รุ่นที่ 53
การรับราชการ ปี 2548 – 2551
นายอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ปี 2551 -2552
นายอำเภอดอยหลวง จ.เชียงราย
ปี 2552 -ปัจจุบัน
นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
วิสัยทัศน์การทำงาน มีหลักบริหารที่ดี
บูรณาการทุกภาคส่วน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นำทางการพัฒนา
เพื่อประชาชนสังคมอยู่เย็นเป็นสุข