ประเมินคณิตศาสตร์ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านแก่ง

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการออกประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมคณิตศาสตร์ ของเครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งการออกประเมินครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากท่านผู้บริหารและคณะครูเป็น อย่างดียิ่ง ทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดห้องสอบและอาหารว่างต่อคณะกรรมการที่ออก ประเมิน

ภาพ/ข่าว….samrit

http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2808