ประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

0

คณะกรรมการประเมิน ได้มาประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และทางโรงเรียนได้เชิญ พระครูอาทร ขันติคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ธุรการโรงเรียน