พิธีราชสดุดี ฯ โรงเรียนบ้านผาเวียง

ด้วยวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันอภิลักษณ์ขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงได้ดำเนินการจัดประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯ เรียบร้อยแล้ว