ภาพในอดีต ขบวนแห่ช้างบวชนาคเมื่อ 36ปีก่อน

ภาพในอดีต ขบวนแห่ช้างบวชนาคเมื่อ 36ปีก่อน ปัจจุบัน คือหน้ารพ.ศรีสัช และ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (หาดสูง)
(ภาพและข้อมูล โดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล Chusak Kueakun )
0digital-media-tree3
หาดเสี้ยวปริทรรศน์ ตอนที่1 การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานของพี่น้องตำบลหาดเสี้ยว เรานั้น ผู้เขียนมีโอกาสได้พูดคุยและอ่านจากบันทึกของผู้ใหญ่หลายท่าน ได้ข้อสรุปง่ายๆว่า พี่น้องบ้านหาดเสี้ยวมีจำนวนครอบครัวมากที่สุดมาถึงก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ เลย พี่น้องบ้านหาดสูงมีประมาณ 8-10 ครอบครัว เดิมอยู่แถวใกล้ๆคลองปากเล้า ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน และบ้านใหม่นั้น(ชื่อจริง:บ้านเหม่อ) น่าจะมีพี่น้องทั้งจากหาดเสี้ยวและหาดสูงอพยพข้ามฟากไปอยู่ เนื่องจากอยู่คนละฝั่งแม่น้ำยม พี่น้องหาดเสี้ยวและหาดสูงเลยเรียกผู้คนแต่ละฝั่งว่า “ไทฝั่งเนอ” หรือ “ไทฝะเนอ” ส่วนบ้านใหม่ยังคงถูกเรียกว่า “ไทบ้านเหม่อ” และไทบ้านเหม่อก็เรียกพี่น้องหาดเสี้ยวว่า ไทฝะเนอ และเรียกพี่น้องหาดสูงว่า “ไทบ้านเต้อ” ส่วนพี่น้องบ้านแม่ราก(ชื่อจริง:แม่ฮ่ะ) ก็อพยพมาอยู่ที่เดิมปัจจุบันนี่เลยเหมือนกัน แม้ว่าพวกเราทั้งหมดจะพูดภาษาไทพวน เหมือนกันทั้งหมด แต่มีบางคำที่แต่ละหมู่บ้านออกเสียงต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น หาดเสี้ยวเรียกส้มโอว่า หม่าพุก หาดสูงจะใช้คำว่า หม่าโอ บ้านใหม่ก็เรียกว่า หม่าพุก ส่วนพี่น้องแม่รากจะแตกต่างจนเห็นได้ชัดเจนมาก เช่นสระเอือ จะออกเสียงเป็นสระเอียทั้งหมด แสดงว่าถิ่นฐานเดิมที่เชียงขวางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่มีหลายชุมชน จึงมีคำพูดที่แตกต่างกันได้
เป็นที่น่าแปลกอย่างหนึ่งว่า พี่น้องบ้านหาดเสี้ยวตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม แต่กลับมีที่ทำกินส่วนมากอยู่ฝั่งตะวันตก เพราะมีความอุมสมบูรณ์มากกว่า มีทุ่งนาหลายแห่งที่พี่น้องหาดเสี้ยวเป็นเจ้าของและต้องเทียวข้ามแม่น้ำยมไป ทำนาทุกวันเช่น นาป่าเอื้อง นาเหมือง นาห้วยเดื่อ นานกยูง นาหูเสือ นาคลองแม่เลา นาเต้อ นาทุ่งน้อย นาเหม่อ นาเดิ่นยาว นาหนองเอี่ยน นาหนองอ้อ แต่ก็มีบางส่วนที่ทำนาด้านฝั่งตะวันออกเช่น นาสะแก นาขี้แบ้ นาคลองพง นาไก่ไห้ และตอนหลังขยายพื้นที่เป็นนาป่าแดงครับ ที่สำคัญป่าช้าของพี่น้องบ้านเราก็อยู่ที่บ้านหาดสูงเช่นเดียวกัน เดิมจะอยู่บริเวณพื้นที่ด้านเหนือของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน ครับ……(ภาพประกอบเนื้อหาบริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยปัจจุบัน/เป็น ภาพที่ผู้เขียนบวชเป็นพระภิกษุเมื่อปี 2521 แห่นาคด้วยขบวนช้างจากบ้านใหม่ ผ่านบ้านหาดสูง ด้วยขบวนแห่กลองยาวพื้นบ้าน เพื่อข้ามสะพานมาอุปสมบท ณ วัดหาดเสี้ยว)

ขอขอบคุณ อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล Chusak Kueakun มา ณ ที่นี้ครับ

#หาดสูง #หาดเสี้ยว #ไทพวน #แห่ช้าง #บวชนาค #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย