รพ.สต.ท่าชัย รับการประเมิน On top peyment

วันที่ 21 กันยายน 55 รพ.สต.ท่าชัยร่วมกับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอศรีสัชนาลัยได้ออกประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลท่าชัยที่ได้ประเมินตนเองในระดับทอง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย / โรงเรียนบ้านหมอนสูงประชาสรรค์ และ โรงเรียนไชยะวิทยา โดยคณะกรรมการได้ออกประเมินตามเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย รพ.ศรีสัชนาลัย ตัวแทนจากโรงเรียนในเขต ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ และผู้รับผิดชอบงานในระดับตำบล