ร่วมมือร่วมใจ ทำฝายกันแม่น้ำยม บ้านสะท้อ ต.แม่สิน

ระดับน้ำในแม่น้ำยมลดลงเรื่อยๆ ผู้ใหญ่บ้าน ทหารและชาว
บ้านกว่า 80 คน ที่บ้าน.สะท้อ ต.แม่สิน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำฝายกั้นน้ำยมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รับฤดูแล้ง ที่จะมาถึงนี้