ศูนย์รับ-ส่ง หนังสือราชการ เครือข่ายโรงเรียนเขตอำเภอศรีสัชนาลัย

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภศรีสัชนาลัยทราบ ด้วยสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย โดย ผอ.อินถา อุดมวัฒนากุล นายกสมาคมฯ ได้ให้โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) เป็นศูนย์ประสานการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนถ้าส่งหนังสือราชการให้ลงบันทึกรายละเอียด เลขที่หนังสือและรายละเอียดที่สำคัญไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป …

(suradech…ภาพ/ข่าว)