สดุดีวันสถาปนายุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

นายโกมล ขีดขั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) มอบหมายให้ นางวาสนา ตาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สดุดีวันสถาปนายุวกาชาดไทย” ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย เพื่อให้หน่วยยุวกาชาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และภาระกิจหน้าที่ ของตนเอง โดยมุ่งเน้นด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างประโยชน์ต่อสังคม มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ หลังจากสวนสนามเสร็จได้ออกบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนและ บริเวณวัดบ้านหาดสูง …

(สุรเดช..ภาพ/ข่าว)