สนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

0

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖ ชั้นตรี ๘๗ คน ชั้นโท ๒๕ คน ชั้นเอก ๔๗ คน จากนักเรียนใน ๒ ตำบล คือ ตำบลป่างิ้วและตำบลแม่สำ โดยมีพระครูประกาศ ปัญญาคม และทีมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน ๑๕ รูปร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีนายอุเทน นะมิตร ให้ความอนุเคราะห์อาคาร สถานท่ี เมื่่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ …

สามารถ …ภาพ .. วิเชียร … ข่าว