สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ของโรงเรียนเมืองเชลียง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ของโรงเรียนเมืองเชลียง  มีดังต่อไปนี้

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 13 1. นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า 1. นายศราวุฒิ  เนียมหอม
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพลอย  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงหทัยทัต  บัวกล้า
1. นางศุทธินี  ไพรสนธิ์
2. นางสมศรี  เขียวชะอุ่ม
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 1. นายธนวินท์  สายสุภา
2. นายประวิทย์  ท้องธาร
3. นางสาวสมัชญา  งอนไปล่
1. นางสาวลลิตา  รัตนสุคนธ์วงศ์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  ช่างเจรจา
2. นางสาวณิชกานต์  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวรุจิพร  เล็กวิไล
4. นายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวสุดารัตน์  สายสี
1. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวฐิติมา  ราชเจริญ
2. นางสาวศรีวิไล  ทูลมาก
3. นายเจษฎา  ฟองฟั่น
1. นายวสันต์  งามดี
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ภักดีศิริ 1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
7
*****
ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
1. นายวิจักร  แก้วประเสริฐ
8 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายดนุพร  ช่างฟ้อน 1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
9 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวทิพย์สุดา  ไทยใหม่ 1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
10 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววาสนา  ทองน่วม 1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
11 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.67 ทอง 9 1. นางสาวกานต์มณี  จันแว่น
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ทิศอุดร
3. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
4. เด็กชายฑิฆัมพร  อิ่มชำ
5. เด็กชายณัฐพล  จันทรโชติ
6. เด็กชายทวีศักดิ์  เวสสกุล
7. นางสาวทิพย์สุดา  ไทยใหม่
8. นายประกิต  สายทอง
9. เด็กชายพงศกร  คงอินทร์
10. นางสาววาสนา  ทองน่วม
11. นางสาวสุภาพร  แสงกล้า
12. นางสาวสุวนันท์  ป้องปัดชา
13. นายอานนท์  ฉิมพลี
14. นายเจตดิลก  ถายา
15. นางสาวแพวพรรณ  ชมโฉม
1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
2. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม
3. นายรัฐศาสตร์  มิ่งรอด
4. นายวสันต์  งามดี
12 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทิศอุดร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินนุ่ม
3. เด็กหญิงชลธร  เฉยฉิน
4. นางสาวฐิติมา  กิ่งแก้ว
5. นางสาวฐิติวรดา  สุวรรณรัตน์
6. เด็กชายฑิฆัมพร  อิ่มชำ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทรโชติ
8. เด็กชายทวีศักดิ์  เวสสกุล
9. นายธนวัฒน์  ขอบเหลือง
10. เด็กหญิงนฤมล  จงบริบูรณ์
11. เด็กหญิงภิราวรรณ  อยู่สุขดี
12. เด็กชายวีระชัย  ชัยรัตน์
13. เด็กชายวุฒินันท์  คนกล้า
14. นางสาวศจี  ทองศรี
15. เด็กหญิงสุพรรณจิตร  สีเนตร์
16. นางสาวเพชราภรณ์  สีพุทธา
17. นางสาวแพรพรรณ  เขียนดี
1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
2. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
3. นายนเรศ  บุญประจวบ
4. นายรัฐศาสตร์  มิ่งรอด
5. นายสมชาติ  ทองปิน
6. นายสิทธิพงษ์  วงศ์ตะวัน
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กชายภูริเดช  ครอบครอง 1. นายประดิษฐ์  ท่าชัย
14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.98 ทอง 5 1. นายชัชวาลย์  จันทร์เต็ม
2. นายญาณวรุตม์  คำพวง
3. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
4. นางสาวธัญญารัตน์  แจ่มแจ้ง
5. นายนวพล  พราหมชม
6. นางสาวพรไพลิน  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวภัณทิพา  ทองกก
8. นางสาวภัณทิรา  ทองกก
9. นายลัฐพรัฐ  สุมณกูล
10. นายวันเฉลิม  นะน่าน
1. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
2. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม
3. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิรตินันท์  ทองก้อน
2. เด็กชายเกรียงไกร  จินะใจ
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เผยพร
2. เด็กชายศิริพงศ์  นนทธิ
1. นางสาวปมาพร  พืชเนาวรัตน์
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กชายชญานนท์  ญาณปัญญา
2. เด็กชายตะวัน  กล้าหาญ
3. เด็กชายพชร  ขันเงิน
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
18
*****
การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  ญาณปัญญา
2. นายสมาน  ชมภู
3. นายสุทธิพร  ฟักฉ่ำ
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์