สอนเยาวชนให้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าชัย

โรงเรียนไชยะวิทยาได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น มาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทำไม้กวาดทางมะพร้าวไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักใช้ทรัพยากรและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลท่าชัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2667