สันหีบเกมส์ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสันหีบ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านสันหีบ ได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬามาเป็นสื่อ………การดำเนินกิจกรรม สำเร็จไปด้วยความสนุกสนาน และเรียบร้อย พบกันใหม่ สันหีบเกมส์ ครั้ง 7………………

ภาพ/ข่าว โดยป๋าแม้ว