หาดเสี้ยวจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เยี่ยมพบปะกับผู้สูงอายุ พร้อมทีมตรวจสุขภาพจากกลุ่มอผส.เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในช่วงเช้า ณ วัดหาดเสี้ยว ช่วงบ่าย ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง, ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่ และบ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง โดยผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ไม่สามารถมารับเงินในวันเวลาดังกล่าวได้ และประสงค์จะขอรับเงิน สามารถมาติดต่อขอรับเงินได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ห้องสำนักปลัดฯ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในวันและเวลาราชการ

0Templete_i4