หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัดโพธิ์ทอง

หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัดโพธิ์ทอง

เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล Chusak Kueakun

วันนี้ขออนุญาตนำภาพมาฝากจากหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพคุณแม่เนือง มหาปัญญาวงศ์ ซึ่งจัดทำโดย ผศ.สนอง โกศัย ครับ
เป็นบรรยากาศการทำบุญ และโบสถ์ของวัดหาดสูงในอดีต น่าจะเกิน 50 ปีแล้วครับ เป็นโบสถ์หลังเดิม ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโบสถ์หลังใหม่ในปัจจุบันครับ
วัดต่างๆของพี่น้องไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวในอดีตมีชื่อเรียกแตกต่างจากปัจจุบัน นะครับเช่น(อ้างอิงจากหนังสือไทยพวน ของ พ.อ.วิเชียร วงศ์วิเศษ)
วัดหาดเสี้ยว เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ไทร
วัดหาดสูง เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง
วัดบ้านใหม่ เดิมชื่อ วัดนนทาราม
วัดแม่ราก เดิมชื่อ วัดเวียงชัย
การเปลี่ยนชื่อ น่าจะมีเหตุผลจาก เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่ครับ