งานอนุรักษ์ประเพณี งานจุดบั้งไฟ หาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และชาวชุมชนบ้านหาดสูง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานอนุรักษ์ประเพณี งานจุดบั้งไฟ เพื่อขอฟ้าขอฝนจากเทวดา ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชผลอุดมสมบูรณ์
วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าคอกปศุสัตว์บ้านหาดสูง
สนุบสนุนโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

00