เทศบาลหาดเสี้ยวรับโอนพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง

เทศบาลหาดเสี้ยวรับโอนพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง
สำนักปลัดเทศบาล
1.เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
2.นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6 ว จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง
1.วิศวกรโยธา ระดับ 3-5/6 ว จำนวน 1 อัตรา
2.ช่างโยธา ระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา

หากพนักงานเทศบาลท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประสงค์ที่ จะโอนให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติหนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรอง ความประพฤติไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-671122 ต่อ 28
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.hadsiew.com/image/PR/pr_job_hadsiew_20022015.pdf