แม่สำร่วมบันทึกเทปรายการ เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ช่อง 11

ตำบลแม่สำ รวมบันทึกเทปรายการ เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ช่อง 11 ออกอากาศ ประมาณวันพุธ – ศุกร์ บ่าย 2โมง

https://www.facebook.com/aaaliverpool

0