โครงการฝึกอบรมกลุ่มทำไม้กวาด ตำบลแม่สำ

โครงการฝึกอบรมกลุ่มทำไม้กวาดให้กับผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ บ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ …

ตำบลแม่สำ

0ip4