โครงการฝึกอาชีพตามพระราชดำริ

0

โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย โดย นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรฝึกอาชีพจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพตามพระราชดำริ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยทีมวิทยากรได้มาฝึกการทำของที่ระลึก และประดิษฐ์กระเป๋าให้กับนักเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านสุเม่น (

ภาพ/ข่าว…สุนทร)