โครงการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้า 2557

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้า ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กล่าวรายงานจุดประสงค์ของงาน คือเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่สนใจในการทอผ้า เนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวหาดเสี้ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และ ฟื้นฟูให้คงอยู่ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมความรู้ใหม่เพื่อนำมาปรับใช้ในการ แข่งขันด้านการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในปัจจุบัน โดยมีคุณสาธร โสรัจประสพสันติ ปราชญ์ชาวบ้าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน กลุ่มทอผ้า ณ หอประชุมโรงเรียนอนุลาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้า 2557

0ip4