โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SMEs) โดยมีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด ๗ ปี……………………..
รายละเอียด

http://dasta.or.th/dastaarea4/th/512-2/213-news213.html0