โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน ประจำปี 2557 โดยมีนายประวัติ แสนสุรีย์รังสิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนแก่นักเรียน และเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคสัตว์สู่คนได้ โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย นวลเนียม นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมแขกผู้มีเกียรติคือ นายพิจิตร รอดทอง ปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย นายโกมล ขีดขั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คน ในโรงเรียน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0001