โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหาดเสี้ยว จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 6/2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุเพื่อการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิทุกด้านแก่ผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุขตราบอายุขัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพของอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุในชุมชน โดยแบ่งทีมเยี่ยมทั้งสิ้น 6 ทีม นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ จนท.เทศบาลฯ ร่วมกับชมรมผู้สุงอายุ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ทต.หาดเสี้ยว และเจ้าหน้าที่รพ.ศรีสัชนาลัย ออกเยี่ยมเยียนบ้านในพื้นที่หมู่ 1-5 ต.หาดเสี้ยว หมู่ 3-4 ต.หนองอ้อ โดยได้ทำการบันทึกประวัติอาการป่วย ให้คำแนะนำ ตรวจเช็คความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนัก รอบเอว และมอบอาหารเสริมให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ได้เข้าเยี่ยม ณ บ้านหาดเสี้ยว

0a2