โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน หาดเสี้ยว

0d2โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ประจำปี 2557 นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการ หรือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่จะดำรงอยู่ต่อไป ณ ชุมชนหาดเสี้ยวเหนือ ชุมชนหาดเสี้ยวใต้ ชุมชนบ้านหาดสูง ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านป่าไผ่ ชุมชนหนองอ้อ