โครงการ “ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ผล หญ้าแฝก” ณ บริเวณคลองวังยายมาก

ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก รักษ์น้ำและแผ่นดิน
——–
โครงการ “ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ผล หญ้าแฝก” ณ บริเวณคลองวังยายมาก (ซอยร้านลำตัดเงินโบราณ เข้าประมาณ ๓ กิโลเมตร) ที่ได้มีการขุดลอกคลองใหม่ทั้งหมด เป็นระยะทางยาว ๑๒ กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ของกรมทหารช่างที่ ๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม อากาศแม้จะร้อน แต่ทุกคนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

วังยายมาก

วังยายมาก