โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

0

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลแม่สำ ร่วมกันรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการเดินรณรงค์จากโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ  การร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง การใส่ทรายทีมีฟอส การพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในบ้านเรือนและโรงเรียน การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน

http://www.thapopcu.com/