โรงเรียนบ้านดงคู่ทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดยผอ.วิลาศ อินดี/คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื่้ออุปกรณ์เครื่องเล่น ให้กับเด็กอนุบาลเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา ดังคำกล่าวที่ว่า เด็กในวันนี้คื่อผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

(ปชส./ภาพ/ข่าว)