โรงเรียนบ้านดงคู่ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดยผอ.วิลาศ อินดีและคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับนักเรียน เพื่อให้ลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการช่วย เหลือตนเอง ณ สนามโรงเรียนบ้านดงคู่…

(ปชส…ภาพ/ข่าว)