โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์จัดโครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน หลักสูตรการสร้างวิทยุบังคับ

นาย วิลาศ อินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จัดอบรมนักเรียนและครูตามโครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน หลักสูตรการสร้างวิทยุบังคับ(การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) ในวันเสาร์ท่ี 30 มิถุนายน 2555 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจากนายทองคุณ ญาณปัญญา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยวิทยากร นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. 5 จ.อ่างทองและนายศิริศักดิ์ มังกรทอง นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีท่ี 2 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในนามสมาคมเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ผู้เข้าอบรมนักเรียนและครูจำนวน 154 คน….

สามารถ เล็กอรุณ/ภาพ……วิเชียร กะหมาย/ข่าว