โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน1/2556

นายอุเทน นะมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ และคณะครูเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 1/2556 โดยมีการประชุมผุ้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งนโยบาย แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ข้อราชการและแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน)เมื่อวันท่ี 15 พ.ค.2556 ณ หอประชุมเก่า(อาคารดนตรีไทย)ที่กำลังปรับปรุงและเปิดเรียนวันท่ี 16 พ.ค.56..

0

(วิเชียร กะหมาย..ภาพ/ข่าว)