โรงเรียนบ้านผาเวียงร่วมใจต้านภัยหนาว

 ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือฯ ได้นำเครื่องกันหนาว และถุงยังชีพมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียง บ้านปางสา และ บ้านโป่งตีนตั่ง ตามโครงการ เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง

0