โรงเรียนบ้านผาเวียง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 …..คณะครู นักการ ภารโรง และบุคลากร โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร อ.ศรีนคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลต่อไป….

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2486