โรงเรียนบ้านสันหีบรับมอบเงินพระราชทาน

โรงเรียนบ้านสันหีบได้รับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถาน และสถานศึกษาประสบอุทกภัย โดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ … ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนบ้านสันหีบได้ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบได้ยื่นเรื่องประสบอุทกภัยดังกล่าวให้กับ จังหวัดสุโขทัย จนได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ได้รับเงินพระราชทานฯ รายละเอียดข้างต้น ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบ ที่ช่วยทำให้งานในวันนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี….

ภาพ/ข่าว โดย ป๋าแม้ว