โรงเรียนวัดเกาะน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

โรงเรียนวัดเกาะน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน”การใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสือสาร”โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองอ้อ

โรงเรียนวัดเกาะน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน"

โรงเรียนวัดเกาะน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน”