โรงเรียนไชยะวิทยา กับกิจกรรมวันเอดส์โลก


เมื่อ วันที่ 9 ธ.ค. 2553 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมเดินขบวน รณรงค์กิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ กับทางชุมชน

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2032