“คลองสวยน้ำใส และกำจัดผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส และกำจัดผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ บริเวณคลองโค้ง หมู่ 5 บ้านป่าไผ่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี โดยงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีจิตสาธารณะมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ที่นี่ศรีสัชนาลัย “เฮาฮักศรีสัชฯ We love Sisatchanalai”