เพราะความเพียรจึงถึงฝัน (เมืองด้งวิทยา)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เพราะความเพียรจึงถึงฝัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผลการประกวดแข่งขันได้อันดับที่ 2


รายนามนักแสดง
1. นางสาวแพรวเพ็ชร สารราช
2. นางสาวกันตนา พันจั่น
3. นางสาวสุกัญญา เชื้อต่าย
4. นายมหาชัย เรืองโรจน์

ควบคุมการผลิตโดย
คุณครูนิภาภรณ์ พุกบางจาก
คุณครูสุริยา ชาติไทย

อำนวยการผลิตโดย
นายสมพร สุขอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา