📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣 แจ้งข้อปฏิบัติในการเข้าชมหมู่บ้านแม่สาน และแหล่งธรรมชาติม. 6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 1. ห้ามนำยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง ควันดำผิดปกติวิสัย และการขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร การจอดยานพาหนะต้องไม่กีดขวางการจราจร และจอดในบริเวณจุดจอดที่ กำหนดเท่านั้น และห้ามขับขี่ยานพาหนะออกนอกเส้นทางการจราจร เช่น ทางเดินเท้า น้ำตก เป็นต้น 2. ห้ามนำสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่ 3. การอาบน้ำหรือลงเล่นน้ำให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย กรณีประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 4. ห้ามทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด ขยะสิ่งปฏิกูลให้ทิ้งในจุดที่กำหนด หรือนำออกไปทิ้งภายนอกพื้นที่หมู่บ้าน 5. ห้ามกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเด็ดขาด 6. ห้ามนำของราชการ ของสาธารณะ หรือของชุมชนออกนอกพื้นที่หมู่บ้านโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด 7. ห้ามนำและจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หรือทำให้เกิดเสียงดังในพื้นที่ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่าและประชาชนในพื้นที่ 8. ในการเข้าชมหมู่บ้าน หรือแหล่งธรรมชาติ ควรติดต่อผู้นำชุมชน หรือคนในพื้นที่ นายติ๊บแก้ว ค้างคีรี โทร 086-7372849 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 นายวิจิตร ค้างคีรี โทร 064-7757145 ส.อบต.แม่สำ ม.6 นายจีรภัทร นาจรัส โทร 086-4278515 จนท.อบต.แม่สำ ⛰️หากคุณรักในวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันดีงาม หากคุณหลงใหลในธรรมชาติ ที่รังสรรค์ความงดงามให้เราได้ชื่นชม เรามาช่วยกันรักษ์สิ่งดีงามเหล่านั้น ให้คงอยู่ ด้วยการเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ กันนะคะ⛰️

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣📣แจ้งข้อปฏิบัติในการเข้าชมหมู่บ้านแม่สาน และแหล่งธรรมชาติม. 6 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย1. ห้ามนำยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง ควันดำผิดปกติวิสัย และการขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร การจอดยานพาหนะต้องไม่กีดขวางการจราจร และจอดในบริเวณจุดจอดที่กำหนดเท่านั้น และห้ามขับขี่ยานพาหนะออกนอกเส้นทางการจราจร เช่น ทางเดินเท้า น้ำตก เป็นต้น2. ห้ามนำสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่3. การอาบน้ำหรือลงเล่นน้ำให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย กรณีประสบอุบัติเหตุจมน้ำ ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น4. ห้ามทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล ของเหลือรับประทานลงในแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด ขยะสิ่งปฏิกูลให้ทิ้งในจุดที่กำหนด หรือนำออกไปทิ้งภายนอกพื้นที่หมู่บ้าน5. ห้ามกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมโดยเด็ดขาด6. ห้ามนำของราชการ ของสาธารณะ หรือของชุมชนออกนอกพื้นที่หมู่บ้านโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด7. ห้ามนำและจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หรือทำให้เกิดเสียงดังในพื้นที่ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่าและประชาชนในพื้นที่8. ในการเข้าชมหมู่บ้าน หรือแหล่งธรรมชาติ ควรติดต่อผู้นำชุมชน หรือคนในพื้นที่ นายติ๊บแก้ว ค้างคีรี โทร 086-7372849 ผู้ใหญ่บ้าน ม.6นายวิจิตร ค้างคีรี โทร 064-7757145 ส.อบต.แม่สำ ม.6 นายจีรภัทร นาจรัส โทร 086-4278515 จนท.อบต.แม่สำ⛰️หากคุณรักในวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันดีงามหากคุณหลงใหลในธรรมชาติ ที่รังสรรค์ความงดงามให้เราได้ชื่นชมเรามาช่วยกันรักษ์สิ่งดีงามเหล่านั้น ให้คงอยู่ ด้วยการเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ กันนะคะ⛰️
Source: แม่สำ